Cambridge Chinese Classics
剑桥中国传统文化研习社

To study, practice and promote Chinese classics

Coming events:

Join our mailing list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lunyu:xue-er-8-12-summary [2012/05/30 22:01]
Xiaoke Yang
lunyu:xue-er-8-12-summary [2012/05/30 22:03] (current)
Xiaoke Yang
Line 119: Line 119:
 >​允恭克讓。 ——《書·堯典》。鄭注:​“推賢尚善曰讓。” >​允恭克讓。 ——《書·堯典》。鄭注:​“推賢尚善曰讓。”
 >​退讓以明禮。 ——《禮記·曲禮》。 >​退讓以明禮。 ——《禮記·曲禮》。
->​《左傳·文元年》𤰞讓,德之基也。又《襄十三年》讓,禮之主也。 《禮·曲禮》君子恭敬撙節退讓以明禮。 《疏》應受而推曰讓。 《儀禮·聘禮》賔入門皇升堂讓。 《鄭註》讓,謂舉手平衡也。又《鄕飮酒禮註》事同曰讓,事異曰辭。+>​《左傳·文元年》讓,德之基也。又《襄十三年》讓,禮之主也。 《禮·曲禮》君子恭敬撙節退讓以明禮。 《疏》應受而推曰讓。 《儀禮·聘禮》賔入門皇升堂讓。 《鄭註》讓,謂舉手平衡也。又《鄕飮酒禮註》事同曰讓,事異曰辭。
 >​楊伯峻:謙遜 >​楊伯峻:謙遜
  
 >​這五種美德構成儒家理想的君子美德,對中國後世產生了巨大的影響。然而,如果美德的顯現已不是從心而出,而是為了表現得如此而做一些表面現象,那也就失掉了美德的本意。很多人發現中國人普遍有道德壓力,就是大多數人們認為是正確的理論或作風或生活方式等等等等的各類標準,譬如“孝”,“恭”,“順”“讓”等等。所以如果不是內心本懷著敬意,謙讓,和孝順本身,而是潛意識里希望全社會的人們都承認他的德行,那就不叫有美德,而叫做沽名釣譽。今天的我們是否應該仍然繼承“溫、良、恭、儉、讓”這五種美德?我想是應該的,但是應該從心而出,自然而然,而非再次成為我們的道德壓力。 >​這五種美德構成儒家理想的君子美德,對中國後世產生了巨大的影響。然而,如果美德的顯現已不是從心而出,而是為了表現得如此而做一些表面現象,那也就失掉了美德的本意。很多人發現中國人普遍有道德壓力,就是大多數人們認為是正確的理論或作風或生活方式等等等等的各類標準,譬如“孝”,“恭”,“順”“讓”等等。所以如果不是內心本懷著敬意,謙讓,和孝順本身,而是潛意識里希望全社會的人們都承認他的德行,那就不叫有美德,而叫做沽名釣譽。今天的我們是否應該仍然繼承“溫、良、恭、儉、讓”這五種美德?我想是應該的,但是應該從心而出,自然而然,而非再次成為我們的道德壓力。